Vlot onderweg in een gezonde omgeving

Ons leefmilieu en onze mobiliteit zijn cruciaal voor onze levenskwaliteit. Een gezond leven is ook vlot onderweg kunnen zijn in een gezonde omgeving. Het milieu wordt niet gezonder door geruzie of berekeningen op papier, wel door een actieve samenwerking tussen mensen, organisaties, bedrijven en overheden. Je kan immers onmogelijk goed leven in een ongezonde en onveilige wereld. Het is bovendien eenvoudigweg onze plicht om de planeet in dezelfde of betere staat door te geven aan onze kinderen. 

Gezonde mobiliteit: 

Investeren in veilig, vlot en duurzaam verkeer

CD&V wil een nieuwe en effectieve investeringsgolf op gang brengen met daarbij een duidelijke aandacht voor mobiliteit. We kiezen hierbij resoluut voor Koning Fiets als gezond, milieuvriendelijk en veilig vervoersmiddel. Om een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit te garanderen, zet CD&V ook STOP voorop.

1. Fietsplan als echt alternatief

CD&V kiest resoluut voor Koning Fiets als gezond, milieuvriendelijk en veilig vervoersmiddel. Om mensen effectief op de fiets te krijgen, is een quantumsprong in de fietsinfrastructuur essentieel. CD&V wil daarom niet enkel het budget voor fietspaden verhogen, maar ze ook sneller en efficiënter realiseren. 

Krachtdadig investeren in fietspaden

>   3x meer budget, 3x sneller realiseren 

 • Verkorten doorlooptijd, verhogen realisatiegraad met een FAST-team Fiets
 • Verhogen budget tot 300 miljoen euro
 • 'Slapend geld' wakker maken
 • Fietssnelwegen als dossier van groot openbaar belang
 • 3500 kilometer fietsinfrastructuur aanleggen

>   Slimme verbindingen creeëren 

 • Elke centrumstad krijgt een fiets-GEN
 • Investeren in fietsschakels - 'missing-links'

Veilig fietsen = meer fietsen 

>   Halveren fietsslachtoffers tegen 2024, Vision Zero als doel 

 • Kindnorm in het verkeer 
 • Meer 'Schoolstraten' 
 • Kruispunten maximaal conflictvrij maken
 • Fietspaden kwaliteitsvol onderhouden

Fietsdelen laagdrempelig maken

Gebiedsdekkend systeem van fietsdeelsystemen en kwaliteitsvolle fietsenstallingen aan stations, aan mobipunten en aan bus- en tramhaltes van het kern- en aanvullend net.

> 1 geïntegreerde app voor fietsdelen

> Vlaanderen draagt vaste instapkost fietsdeelabonnement

> Fietsvergoeding voor iedereen

2. Combi-mobiliteit

Om een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit te garanderen zet CD&V STOP voorop. Door een netwerk van overstapparkings en kwaliteitsvolle mobipunten faciliteren we het overstappen tussen de verschillende vervoersmiddelen. Zo gaan we voor mobiliteit op maat van iedereen. 

Overstappen faciliteren

> Goed uiitgebouwde, strategische overstapparkings richting trein, tram en bus

> Volwaardige voorstadsnetwerken in Gent, Antwerpen en Brussel

> Succes maken van het mobiliteitsbudget

> Uitrollen 500 mobipunten tot in alle uithoeken van Vlaanderen

Inspanningen voor openbaar vervoer

> 460 miljoen euro extra per jaar voor openbaar vervoer

> Netwerk en aanbod trein, tram en bus uitbreiden

> Investeren in duurzame vergroening en vlotte doorstroming

> Voluit gaan voor vervoer op maat

3. Duurzaam, vlot en veilig verkeer voor iedereen

Gezonde mobiliteit betekent investeren in duurzaam, vlot en veilig verkeer voor iedereen. We kiezen hierbij voor een duidelijke vergroening met bijkomende investeringen in de weg en veiligheid. Daarbij zetten we ook in op een modal shift van vrachtvervoer naar binnenvaart en het spoor

Duidelijke vergroening

> Investeren in laadinfrastructuur tot in alle uithoeken van Vlaanderen

> Ladder van vergroening op het wagenpark toepassen. Vanaf 2023 nieuwe salariswagens emissievrij. Vanaf 2030 alle nieuwe           wagens. 

Investeren in veilig en vlotte wegen weg en terugdringen aantal verkeersslachtoffers;

> En-en-verhaal met investeringen in fiets en openbaar vervoer

> Missing links onverkort realiseren, omleidingswegen rond steden creeëren, Verkapte snelwegen conflictvrij en veilig maken

> Versneld alle zwarte punten wegwerken

Binnenvaart en spoor stimuleren

> Uitbouw Vlaamse havens en tweede spoorontsluiting haven van Antwerpen

> Shift vrachtvervoer via binnenvaart en spoor

Klimaat

De klimaatproblematiek en het energievraagstuk zijn geen ver-van-ons-bedshows: ze belangen ons alleen aan. Want ook in België zal extreem weer zorgen voor meer overstromingen en droge periodes, met lagere landbouwopbrengsten, hogere voedselprijzen en een sterke afname van drinkbaar water tot gevolg. Daarom staat CD&V achter de omslag naar een klimaatneutraal Europa in 2050. 

We erkennen de uitdagingen en zijn ambitieus in onze doelstellingen en maatregelen, maar zorgen er tegelijk voor dat de energietransitie ook haalbaar en sociaal rechtvaardig is. We moeten erover waken dat de energiefactuur voor iedereen betaalbaar blijft. Voor zij die het nodig hebben voorzien we verregaande ontzorging. 

Klimaatpact

Wij willen, net als de vele stemmen die zich recent in het klimaatdebat hebben laten horen, een ambitieuzer klimaatbeleid voor ons land, onderbouwd met concrete maatregelen. Klimaatbewustzijn moet meegenomen worden in alle beleidsdomeinen. De klimaattransitie moet minutieus en kostenbewust worden voorbereid. We moeten verstandige keuzes met een langetermijnvisie maken. zo scheppen we een duidelijk investeringsklimaat. CD&V was de eerste partij om te pleiten voor een integrale en maatschappelijk breed gedragen visie op het Belgisch energiebeleid: een Energiepact. Naar analogie pleiten we ook voor een breder Klimaatpact waarbij alle overheden worden betrokken met dwingende doelstellingen en afspraken. 

Naar klimaatvriendelijke en betaalbare woningen

Gebouwen zijn in Vlaanderen - na mobiliteit- de grootste bron van broeikasgassen. Het potentieel om deze uitstoot sterk terug te dringen is groot. In vlaanderen dateert 58% van de woningen van voor 1970. Tegen 2030 moet de broeikasgasuitstoot door gebouwenverwarming bijna gehalveerd zijn t.o.v. 2005. In 2050 moeten alle Vlaamse woningen het energielabel A hebben. De uitdaging is gigantisch: om die doelstellingen te bereiken moeten we 80 à 100.000 woningen per jaar renoveren of vervangen door nieuwbouw en zo de renovatiegraad opkrikken tot 3%. Daarvoor is een krachtdadig beleid nodig, met nog meer afstemming tussen het energie- en het woonbeleid. 

 • Woonbonus omvormen tot klimaatbonus, wat wil zeggen dat we ondersteuning voor eigendomsverwerving, de bonus voortaan gunstiger zal zijn voor woningen die energiezuinig zijn of binnen een termijn van vijf jaar na transactie energiezuinig zijn gemaakt. Aan bestaande engagementen wordt niet geraakt.
 • Steun voor minstens 25% van de energetische renovatiekost (van een doorsneewoning). Een combinatie van de verschillende financiële stimulansen moet minstens een vierde van de enrgetische renovatiekosten kunnen dekken voor een modale woning die de drie energiemaatregelen doorvoert.
 • Verlaging BTW voor afbraak en heropbouw tot 6% 
 • Grote aandacht om mensen helpen de stap te zetten naar energiebesparing
 • We geven het voorbeeld door overheidsgebouwen planmtaig klimaatneutraal te maken 

Energie

Het klimaat- en energiebeleid zijn nauw verbonden. Als we de transitie naar een klimaatneutraal Europa in 2050 op een kostenefficiënte wijze willen realiseren, moeten we inzetten op energiebesparing, op meer hernieuwbare energie en op elektrificatie van onze mobiliteit en verwarming. 

 • Verdere toename hernieuwbare energie
 • We verschuiven de lasten op de elektricitietsfactuur
 • Stapsgewwijze uitstap kernenergie realiseren door goede voorbereiding de bevoorradingszekerheid garanderen

Bedrijven & Industrie

De industrie in Vlaanderen is wereldtop, maar zal de nodige inspanningen moeten blijven leveren om haar bijdrage te leveren op het traject naar een klimaatneutrale samenleving. Innovatie en ondernemerschap zijn de hefbomen voor duurzame oplossingen in deze transitie en ondersteunen de competiviteit van onze economie. voor grote bedrijven met een hoog energieverbruik zijn de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten (EBO's) het instrument om hen aan te sproen tot energiezuinigheid.

 • Onderzoek en Ontwikkeling ondersteunt de klimaattransitie
 • We zetten in op broeikasgasreductie en beschermen onze vooruitstrevende bedrijven tegen oneerlijke concurrentie

Natuur, omgeving en duurzaamheid

Leven in een gezonde leefomgeving, met voldoende groene open ruimte, zonder storende milieueffecten als zwerfvuil, vervuilde bkeen, lawaai, hinderlijke rook of fijn stof, bepaalt voor een groot deel onze levenskwaliteit. Een gezond leefmilieu draagt bij aan ons welzijn, maar ook aan de economie via de ecosysteemdiensten. Er zijn echter grenzen aan de ecologische draagkracht zowel op het niveau van de planeet, als lokaal.

Een duurzaam omgevingsbeleid veronderstelt niet alleen ecologische ambitie, maar ook sociaal-economisch realisme. Doelstellingen inzake milieu, natuur, klimaat en ruimte moeten mensen, dieren, planten en leefgebieden beschermen, maar ook haalbaar, betaalbaar en aanvaardbaar zjin. Een stapsgewijze afbouw van broeikasgasuitstoot gaat vaak hand in hand met het bestrijden van luchtvervuiling, waterverontreiniging, bodembedreiging, ontbossing, verharding en ruimtebeslag.

 • We planten meer bos met een bosuitbreidingsfonds
 • We beschermen de open ruimte en willen verder werken op basis van de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat het ruimtebeslag tegen 2025 tot 3ha per dag terugdringt en tegen 2040 tot netto 0 ha per dag. Met een faire compensatie bij grondwaardeverlies. 
 • We bestrijden de plastic soep en zwervuil. Zo wordt een statiegeldsysteem het sluitstuk te worden van een integraal verpakkingsbeleid.
 • We zetten in op de circulaire economie.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.