In de plenaire zitting  van het Vlaams Parlement werd deze namiddag ons voorstel van decreet voor de gemeentewegen goedgekeurd. 

Vlaams Regeerakkoord: We moderniseren de bestaande Buurtwegenwet en stellen de gemeenten in staat een weloverwogen tragewegenbeleid te voeren vanuit een integrale beleidsvisie.

Uitgangspunten voorstel van decreet:

  • Vereenvoudigde procedures, met maximale inschakeling van bestaande instrumenten
  • Administratieve lastenverlaging
  • Subsidiariteit, duidelijkheid en rechtszekerheid
  • Voldoende inspraak- en beroepsmogelijkheden
  • Krachtdadige instrumenten voor handhaving en beheer 

Wat?:

Het decreet gemeentewegen maakt een einde aan de juridische onzekerheid over het statuut en het bestaansrecht van wegen. Er wordt één juridisch statuut ingevoegd voor alle wegen waarvan de gemeente de beheerder is, onafhankelijk van de gebruiker of de benaming (trage weg, sentiers, buurtweg,..) van de weg.  Het decreet stelt daarnaast één uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen voorop.

Wie?:

Gemeentewegen zijn bij uitstek een gemeentelijke bevoegdheid. De autonomie en de bevoegdheid van de gemeenten worden met dit voorstel bevestigd. De gemeenten krijgen dan ook de mogelijkheid om via het opstellen van een beleidskader en een afwegingskader een lokaal wegennet (verder) uit te bouwen.  Het nieuwe decreet vormt daarnaast ook de juridische basis voor het maken van gemeentelijke actieplannen rond (trage) wegen.

Hoe?:

Het aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen van een gemeenteweg kan alleen via een administratieve procedure en de goedkeuring van de gemeenteraad, zoals is opgenomen in het voorstel van decreet.

Het decreet voorziet ook in geïntegreerde procedures om ervoor te zorgen dat het netwerk van gemeentewegen kan worden gewijzigd in één beweging met de behandeling van een vergunningsaanvraag of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het wordt mogelijk om in een RUP in voorkomend geval ook rooilijnen goed te keuren en wegen te verplaatsen (of op te heffen) zonder dat daarvoor nog een aparte procedure moet worden doorlopen.

Een wijziging aan het gemeentelijk wegennet wordt ook mogelijk via een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden. De bevoegdheid van de gemeenteraad om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg wordt verduidelijkt en geëxpliciteerd.

Initiatiefrecht?:

In het voorstel van decreet is bepaald dat eenieder een verzoekschrift kan indienen bij de gemeenteraad om erop te attenderen dat een grondstrook gedurende meer dan dertig jaar als openbare weg gebruikt wordt, dan wel gedurende meer dan dertig jaar in onbruik is geraakt. De gemeenteraad beslist naar aanleiding van zo’n verzoekschrift welke concrete acties genomen moeten worden. Maar steeds zal dus een administratieve beslissing noodzakelijk zijn voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg. Een bijzonderheid is dat bij verzoekschrift ook om de heropening of herwaardering van een in onbruik geraakte weg kan worden verzocht.

Verjaring?:

Om de blijvende discussies rond ‘verjaring’ door niet-gebruik te stoppen wordt in het decreet opgenomen dat wegen niet kunnen verdwijnen door niet-gebruik. Alleen een uitdrukkelijke bestuurlijke beslissing van de daartoe bevoegde overheid kan een gemeenteweg opheffen

Handhaving?:

De overtredingen van de verbodsbepalingen in het decreet en de gemeentelijke uitvoeringsreglementering worden bestraft met toepassing van GAS-wetgeving. Daarnaast voorziet het voorstel van decreet in de mogelijkheid om onmiddellijk een last tot herstel op te leggen aan de overtreder. Daarbij geldt dat het niet (tijdig) uitvoeren van de last leidt tot het uitvoeren van bestuursdwang (dat wil zeggen: het feitelijk optreden door het bestuur op kosten van de overtreder) of tot het opleggen van een dwangsom. Bij spoed kan onmiddellijk bestuursdwang worden toegepast.

Het voorstel van decreet doet uiteraard geen afbreuk aan de algemene mogelijkheid van de gemeentelijke overheid om zich tot de rechter te wenden voor het verkrijgen van herstelmaatregelen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.