De 6de staatshervorming liet ons toe om zelf Vlaams verantwoordelijkheid te nemen in enkele belangrijke fiscale intstrumenten. Dit resulteerde in belangrijke fiscale hervormingen zoals een vereenvoudiging van de schenkingsrechten voor onroerende goederen en lagere en vereenvoudigde registratierechten. We stemden ook de erfbelasting af op het hervormde en modernere federale erfrecht. Tot slot werden de verkeersbelasting en de Belasting op Verkeersinstelling vergroend. 

Onder impuls van onze fractie werd een klimaatcommissie opgericht waaruit een klimaatresolutie tot stand is gekomen die kamerbrede steun genoot. 

We dienden voorstellen in voor meer fietsveiligheid, een bredere uitrol van fietsdeelsystemen, een toegankelijk openbaar vervoer, meer investeringen in weg- en fietsinfrastructuur en voorstellen om de files tegen te gaan zoals het openen van stopplaatsen langs autosnelwegen voorkantoorbussen en treinen. We hervormden eveneens de rijopleiding, de taxiwetgeving en de organisatie van het openbaar vervoer. 

De resolutie ter bestrijding van geweldadige radicalisering pleitte op ons voorstel voor meer gemeenschapsopbouw, respect voor democratische rechtstaat, ondersteuning van eerstelijnswerkers, het onderwijsveld en de betrokken familie, alsook het bevorderen van de interlevensbeschouwelijke dialoog en tegen polarisatie. 

Het Vlaams beleid beschouwt 30% van de Brusselaars als doelpubliek en er vloeit minstens 5% van de gemeenschapsmiddelen naar Brussel (de Brusselnorm). Zo werden er recordbedragen uitgetrokken voor het Nederlanstalig onderwijs in Brussel. Dankzij ons voorstel rond Vlabzorginvest wordt jaarlijks 2,5 miljoen euro voorzien voor het voeren van een specifiek investeringsbeleid in het welzijns- en gezondheidsbeleid in Vlaams-Brabant. 

Personen die tot de doelgroep van inburgering behoren en die binnen de vijf jaar na vestiging in Brussel en Wallonië naar vlaanderen verhuizen, moeten voortaan een inburgeringstraject volgen. Gemeenten kregen de mogeijkheid tot het aanleggen van natuurbegraafplaatsen. De as van de overledene wordt daarbij uitgestrooid of begraven in biologisch afbreekbare urnen op de bepaalde delen van het gemeentelijk openbaar domein. 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen voortaan meerdere doelstellingen behartigen, waardoor nu ook politiezones, hulpverleningszones en privaatrechtelijke rechtspersonen actief in de sectoren van de energiedistributie en afval aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband kunnen deelnemen zonder dat daarvoor een aparte structuur dient opgezet te worden. Gemeenten die vrijwillig fusioneren krijgen op vraag van CD&V een financieel ondersteuningspakket aangeboden. 

We werken een weersverzekering uit waarmee landbouwers zich kunnen verzekeren tegen schade aan gewassen ten gevolge van de weersomstandigheden. Gedurende drie jaar krijgen zij een overheidstussenkomst van 65 procent op hun betaalde premie. Bovendien is op 1 januarie 2019 het verbod op onverdoofd slachten ingegaan voor alle kleine dieren en vanaf 1 januari 2020 geldt dit verbod ook voor kalveren. Dit moet het dierenleed aanzienlijk verminderen. 

CD&V realiseerde in het nieuwe huurdecreet: 

  • een aanpassing van de regelgeving aan moderne samenlevingsvormen door wettelijke en feitelijke samenwonenden meer bescherming te bieden in het huurcontract
  • een nieuwe renteloze huurwaarborglening voor mensen die moeite hebben omhun waarborg te betalen met een aanpassing van de modaliteiten zodat niet enkel de allerzwaksten hier een beroep op kunnen doen
  • 46% van de Vlaamse gezinnen kan een renteloze energielening van 15.000 euro afsluiten. 

Inzake onderwijs zorgde de fractie voor: 

  • een voorstel van decreet dat de basis legde voor de onderwijsdoelen vanaf 1 september 2019 met de nieuwe eindtermen voor de A- en B-stroom voor de eerste graad van het secundair onderwijs. 
  • een parlementaire motie met een ambitieuze visie op de schoolinfrastructuur. Die werd gecombineerd met het grootste budget ooit dat er voor is ingezet. 

We werkten een vernieuwde beleidsvisie uit op het sociaal toerismebeleid met het nieuwe decreet 'Iedereen Verdient, Vakantie' waarmee we alle drempels proberen wegwerken die vakantieparticipatie verhinderen, met prioriteit voor mensen in armoede, zieken en mensen met een handicap. Via een nieuw logiesdecreet garanderen we dat elke toerist in Vlaanderen kan rekenen op kwaliteitsvolle, nette en veilige logies van een camping tot een airbnb. Een uniform sterrensysteem informeert de toeristen over de comfortclassificatie en de kwaliteit. 

In het beleidsdomein Welzijn stonden onze initiatieven in het teken van een betere rechtsbescherming (ex term toezicht op vrijheidsbeneming van jongeren, erkenning en subsidiëring van cliëntenorganisaties in de jeugdhulp en buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders van welzijns- en gezondheidszorg). De regelgeving rond pleegzorg en interlandelijke adoptie werd aangepast en een decretaal kader voor de organisatie van buitenschoolse activiteiten werd in het leven geroepen. 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.